Dokumenta škole

Dokumenta za preuzimanje

Dokument  
Zakoni i pravilnici
Pravnilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika_2023 preuzmi
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta preuzmi
Zakon o osnovnom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 i 101/2017) preuzmi

P RA V I L N I K o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja –avgust 2018.

preuzmi

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja -april 2019

preuzmi

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-april 2019

preuzmi

PRAVILNIK o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-2019

preuzmi

Pravilnik o planu nastave i učenja za sedmi i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja-decembar 2018

preuzmi
Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja  preuzmi
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja preuzmi
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("sl. Glasnik rs", br. 88/2017) preuzmi
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove-2012.godina preuzmi
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove-2018.godina preuzmi
Pravilnik o nastavnom programu za 2. razred osnovne skole-2018 preuzmi
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u OŠ „Svetozar Marković“ Leskovac preuzmi
Pravilnik o radu OŠ“Svetozar Marković“ Leskovac  preuzmi
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih preuzmi

Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj  odgovornosti učenika Osnovne škole „Svetozar Marković“ Leskovac -2018

preuzmi
Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika preuzmi
Pravila ponašanja u školi preuzmi
Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada-2018 preuzmi
Pravilnik o evidentiranјu i praćenјu društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada učenika i izveštavanјa o nјegovim efektima preuzmi

PRAVILNIK o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje-2019

preuzmi
Pravilnik o ispitima preuzmi
Poslovnik o radu Saveta roditelja preuzmi
Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju-2018.  preuzmi
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017 i 48/2018) preuzmi
Pravilnik o stručnom usavršavanju 2022 preuzmi
 Pravilnik o vrednovanju stručnog usavršavanja u ustanovi -2022  preuzmi

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu

preuzmi
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu preuzmi
Preporuke za planiranje obrazovno- vaspitnog rada u skladu sa novim programima nastave i učenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje preuzmi
Nova procedura upisa u osnovne škole-2019. godine preuzmi
Godinšnji interni plan nabavki za 2019. godinu preuzmi

Pravilnik o organizaciji i ostvarivanјu nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi -2019

preuzmi
Pravilnik o ocenjivanju - 2019 preuzmi 
Pravilniko bezbednosti učenika u školi preuzmi 
Obrazovni standardi
Opsti standardi postignuca -obrazovni standardi za 1 ciklus preuzmi
Obrazovni standardi - matematika preuzmi
Obrazovni standardi - srpski jezik preuzmi
Obrazovni standardi - biologija preuzmi
Obrazovni standardi -geografija preuzmi
Obrazovni standardi -istorija preuzmi
Obrazovni standardi -fizika preuzmi
Obrazovni standardi -hemija preuzmi
Obrazovni standardi -likovna kultura preuzmi
Obrazovni standardi -muzička kultura preuzmi
Obrazovni standardi -fizičko vaspitanje preuzmi
Dokumenta škole 
Plan mera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti preuzmi
Statut osnovne škole "Svetozar Marković" preuzmi
Školski razvojni plan preuzmi
Školski program preuzmi
Godišnji plan rada škole za 2022/2023. godinu  preuzmi 
   
Godišnji plan rada škole za 2018/2019. školsku godinu preuzmi
Godišnji plan rada škole za 2017/2018. školsku godinu preuzmi
Godišnji globalni planovi rada za 1. ciklus za 2017/2018. školsku godinu preuzmi
Godišnji globalni planovi rada za 2. ciklus za 2017/2018. školsku godinu preuzmi
Obrazac za Izvestaj o realizovanim aktivnostima i uspesima na takmičenjima preuzmi
Informator o radu škole-2019 preuzmi
Razvojni plan škole 2020-2025. preuzmi
Izveštaj o realizaciji razvojnog plana škole-1 preuzmi
Izveštaj o realizaciji razvojnog plana škole-2 preuzmi
Priručnici
Priručnik za praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi fizičkog vaspitanja preuzmi 
Testovi i ocenjivanje u nastavi preuzmi
Priručnik za inkuzivni razvoj škole preuzmi
Uloga asistenata za podršku učenicima romske nacionalne manjine kao sistemske mere u unapređivanju obrazovanja roma preuzmi

Kontakt

Osnovna škola "Svetozar Marković" Leskovac

e-mail: svetozarmarkovicle@yahoo.com

Telefon: 016/243244

© 2017 OŠ "Svetozar Marković" Leskovac All Rights Reserved.

Main Menu